Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

discort
5347 f3d2 500
Reposted fromtfu tfu
discort
discort
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
discort
discort
5306 0580 500
discort
discort

April 12 2018

discort
1555 2c36 500
Reposted fromtfu tfu
discort
discort
discort
Reposted fromDeva Deva viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
discort
discort
Loneliness Is Dangerous, Harry Coren, 1955
discort
2704 61ad
Masz Grę o Tron, która wygląda jak kółko teatralne, puszczasz propagandę jak pierdolony Goebbels, zachwycasz się panem Jarosławem Kaczyńskim, marnujesz moim rodakom ciężko zarobione pieniądze, a na koniec puszczasz nam 0:0 z kopaniem po nogach Lewego przez 77 minut
Reposted fromkopytq kopytq viatishka tishka

April 07 2018

discort
Flatlands
Reposted fromwhats whats viaalexandersmith8805 alexandersmith8805

April 03 2018

discort
2253 538f 500
Reposted fromgabrielaphoto gabrielaphoto viascorpix scorpix

March 29 2018

discort

March 18 2018

discort
3469 0d0e 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viastylte stylte
discort
7844 f509 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viastrzepy strzepy
discort
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl