Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

discort
8132 60c8
Reposted fromcalifornia-love california-love viasoulwax soulwax

May 17 2017

discort
9810 711e 500
Reposted fromsosna sosna viatishka tishka

May 15 2017

discort
2267 5bc3 500
Reposted fromslodziak slodziak viasoulwax soulwax
discort
8111 04e9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatfu tfu
discort
Jednak mam pięć cytryn, trzy jabłka. Jestem bardziej Chińczykiem niż Polakiem. W sumie koszulki też głównie z Chin noszę, przynajmniej wspieram rodzimy rynek.

May 14 2017

discort
8444 debe 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
discort
Juliette Bates
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
discort
1299 25ac
egon schiele.
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
discort
5436 dff9
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin

May 12 2017

0372 ec18 500
discort
Reposted fromcarfreitag carfreitag viascorpix scorpix

May 07 2017

discort
7709 d9e2 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
discort
1928 0935 500
Oldest home (13th century) in Aveyron department, France.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaciarka ciarka
discort
Reposted frombluuu bluuu viaciarka ciarka

May 02 2017

discort
Reposted fromciarka ciarka viasoulwax soulwax

April 27 2017

discort
9850 0269
Reposted fromtoft toft viairmelin irmelin
discort
discort
Reposted frombiru biru viaciarka ciarka

April 26 2017

discort
Reposted fromFlau Flau viaczleksobotni czleksobotni
discort
Nawet ryzykując, że zostaniemy wzięci za szaleńców, musimy nie bać się powiedzieć, że nasi rodzice, tak jak wcześniej ich rodzice, są winni zbrodni prokreacji, będącej zbrodnią spowodowania nieszczęść, że w zmowie z innymi mnożą nieszczęścia na tym coraz bardziej nieszczęśliwym świecie.
— Thomas Bernhard, Gathering evidence: a memoir
Reposted fromelloko elloko viaMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl