Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

discort
9048 5e1f 500
Reposted fromsoftboi softboi vialte lte
discort
8692 24f9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
discort
Reposted frombluuu bluuu viaapatia apatia

September 13 2019

discort
Gdzie byś się podział, gdybyś rzucił to wszystko w diabły? Kiedy wszystko wydaje się beznadziejne, dokąd uciekasz? 
— Grey's Anatomy
Reposted fromlovvie lovvie
discort
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

September 10 2019

discort
5930 b0e0 500
Reposted fromscorpix scorpix
discort
6529 1393 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa
discort
5697 30ef 500
Reposted frombooze booze viairmelin irmelin
discort
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
discort
5900 2001 500
Reposted fromscorpix scorpix

September 09 2019

discort
I faktycznie, uznaję cudzą powieść za sukces, gdy doprowadza mnie do płaczu. Bo nikt normalny nie lubi płakać, więc skoro płacze, ale czyta i tak, to znaczy, że coś zadziałało. Jeszcze inny rodzaj przyjemności: rozpłynięcie się w opowieści. To z kolei przypomina silny narkotyk – byle przestać na chwilę być sobą, pobyć kimś innym. No i kolejny: dać się zaskoczyć, zadać sobie pytanie, o którym dotąd nawet się nie myślało, że w ogóle jest możliwe.
— Jonathan Franzen, o literaturze
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem
discort
0167 b0f8 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot vialte lte

September 06 2019

9927 f80b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaester ester

September 05 2019

discort
7879 e8a5 500
Reposted fromthetemple thetemple viahomedesigning homedesigning
discort
0810 cafc 500
Reposted fromerq erq viascorpix scorpix

September 04 2019

discort
1427 3def 500
Reposted fromczajnikq czajnikq
discort
1607 7929 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
discort
1890 fab6 500
Reposted fromikhakima ikhakima

September 01 2019

discort
Reposted frombluuu bluuu viaapatia apatia
discort
8214 5256
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl