Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

discort
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
discort
1930 2e11 500
Reposted fromdjahnee djahnee viatishka tishka
discort
Reposted frombruisedlee bruisedlee viatishka tishka
discort
discort
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viazabka zabka
discort
5141 03ce
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
discort
6367 2f9b 500
Reposted frombylejaka bylejaka viastrzepy strzepy

June 19 2017

discort
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viastrzepy strzepy
discort
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
discort
3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastrzepy strzepy
discort
3730 ce33 500
Reposted fromfungi fungi viatfu tfu
8540 e0a6 500

 

Reposted fromirmelin irmelin viasoulwax soulwax
discort
4527 209d 500
Reposted frommargorzata margorzata viastrzepy strzepy

June 18 2017

discort
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaskinnylove skinnylove
discort
5826 55c1 500
Reposted frommart6na mart6na viaskinnylove skinnylove

June 15 2017

discort
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin

June 14 2017

discort
4520 3b77 500
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viastrzepy strzepy
discort
6365 e5a6 500
Jak jebany Bukowski
Reposted byskinnylove skinnylove

June 13 2017

discort
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viatishka tishka
discort
Reposted fromiblameyou iblameyou viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl