Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

discort
8700 5be7 500
Reposted fromgodflesh godflesh viairmelin irmelin

May 12 2018

discort
2459 74af 500
Reposted fromyikes yikes viastrzepy strzepy
discort
3854 fe00 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viastrzepy strzepy
discort

handa: Caldura moorning, a photo from Palermo, Sicily

May 10 2018

discort
3748 d6b2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatishka tishka

May 07 2018

discort
0706 86a6 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
discort
discort
1753 1c92 500
Reposted fromwyczes wyczes viastrzepy strzepy
discort
6022 4e36 500
Reposted fromseaweed seaweed viastrzepy strzepy
discort
6227 1ea5 500
Reposted fromverdantforce verdantforce vialte lte
discort
3170 2886 500
Reposted frompwg pwg viatfu tfu
discort
7534 1365 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
discort
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viasoulwax soulwax

April 29 2018

discort


he drinks
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viairmelin irmelin
discort


a mind needs books
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viairmelin irmelin
discort
4633 d023 500
Reposted fromlosbananos losbananos viairmelin irmelin

April 27 2018

discort
0558 14e4 500
Stanisław Mlem
Reposted fromanuszka anuszka viatishka tishka
discort
9879 cf3f 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viatishka tishka

April 26 2018

discort
0072 4f13 500
Reposted fromelles elles viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
discort

handa: Caldura moorning, a photo from Palermo, Sicily

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl